قیر ویسکوزیته

VG10, VG20, VG30, VG40

قیر با گرید ویسکوزیته (آسفالت)، قیری با گرید مناسب برای سنگفرش خیابان است که در صنعت راهسازی و آسفالت پیاده روها بویژه در مناطقی مثل هندوستان مورد استفاده قرار می گیرد. قیر ویسکوزیته عمدتاً در تولید آسفالت آمیخته ی داغ برای پوشش راه ها و عایق کاری و تولید قیرهای مایع می باشد. از طریق ترکیب واکنش ویسکوالاستیک قیر با دیگر مواد اتصالات بسیار منعطف و چسبناکی به دست خواهد آمد که این رفتار به سرعتی که در واکنش به کارگرفته شده است بستگی دارد.

واحد اصلی ویسکوزیته پاسکال ثانیه (Pa s) است. ویسکوزیته مطلق و یا دینامیک قیر که برحسب پاسکال ثانیه اندازه گیری شده عبارت است از تنش برشی اعمال شده به نمونه برحسب پاسکال تقسیم بر نرخ برش بر ثانیه (1 Pa = 10 Poise). ویسکوزیته مطلق قیر را می توان بوسیله ویسکومتر sliding plate اندازه گرفت.

قیر ویسکوزیته رده (Grade) مختلفی دارد؛ این رده‌ها بر اساس سیستم استاندارد ASTM تعریف می‌شود. استاندارد ASTM با استفاده از روش‌هایی مثل D۳۳۸۱-۰۹ و AASHTO M۲۲۶-۸، این رده‌ها را تعریف و معرفی کرده است.

 

Bitumen VG 40

قیر VG40 یکی از انواع قیرهای رده بندی شده براساس ویکسوزیته است. ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند.


Bitumen VG 30

قیر VG30 یکی از انواع قیرهای رده بندی شده براساس ویکسوزیته است. ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند. این قیر در حوزه راهسازی و تولید آسفالت گرم کاربرد وسیعی دارد.


Bitumen VG 20

قیر VG20 یکی از انواع قیرهای رده بندی شده براساس ویکسوزیته است. ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند.


Bitumen VG 10

قیر VG10 یکی از انواع قیرهای رده بندی شده براساس ویکسوزیته است. ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند.