قیر عملکردی

PG58-28, PG58-34, PG58-40, PG64-22,PG64-28, PG70-22

قیر عملکردی نوعی قیر است که با توجه به عملکرد آن در دماهای متناوب مختلف درجه بندی می شود.

یکی از نتایج این پروژه مشخصات چسباننده مبتنی بر عملکرد با استفاده از مجموعه جدیدی از آزمایشات بود. قیر درجه عملکرد (PG) قیر بر اساس عملکرد نشان داده شده در دماهای مختلف درجه بندی می شود. در سیستم درجه بندی Super pave ، با توجه به عملکرد آنها در دمای شدید گرم و سرد ، کلاسورها طبقه بندی می شوند و به عنوان قیر درجه عملکرد (PG) نامیده می شوند.

در قیرهای PG دسته بندی براساس شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن انجام میشود بطوریکه  در این طبقه بندی ویژگی های متفاوت در برابر ترک خوردن و تغییر شکل دادن در اثر سرما و گرما و خستگی و پیش بینی سخت شدن قیر در محل تولید و کارخانه در هنگام تهیه آسفالت مورد توجه قرار میگیرد. همچنین میزان ترافیک و مرور زمان و سرعت بارگذاری در جاده در آن مورد توجه است.
تفاوت قیرهای PG با دیگر قیرهای اشاره شده، در شرایط حقیقی مورد استفاده در آن است بطوریکه برای استفاده مطلوب از قیر، شرایط جوی متفاوت را در نظر گرفته و خصوصاً آب و هوای محیطی در آن مورد نظر خاص است.
قیرهای PG براساس عملکرد در دماهای مختلف درجه بندی می شوند بطوریکه قبلاً بیشترین و کمترین دمای آسفالت محاسبه میشوند و بهترین قیری که در آن درجه حرارت کارکرد دارند را پیشنهاد میکند. در این روش قیر براساس مشخصات عملکردی در شرایط آب و هوایی مختلف طبقه بندی می شوند بطوریکه بتواند تغییر دائمی قیر و شکست در اثر خستگی و ترک خوردن آن در دجه حرارت های پایین را محدود کند. مثلاً برای یک قیر در شرایط آب و هوایی متوسط در هفت روز پی در پی 52 درجه سلسیوس بالای صفر تا 40 درجه سلسیوس زیر صفر طراحی میشود، بتوان دراین درجه حرارت از آن استفاده کرد در این دسته بندی هر نوع قیر با دو عدد مثبت و یک عدد منفی تعریف میگردد که عدد مثبت در آن مربوط به متوسط هفت روز دمای پی در پی بیشترین دمای روسازی در فصل تابستان و عدد منفی در آن مینیمم دمای روسازی است در هفت روز پی در پی فصل زمستان برحسب درجه سلسیوس
بنابراین عدد مثبت حداکثر دمای قابل تحمل قیر را نشان میدهد و عدد منفی حداقل دمای قابل تحمل آن را بیان میکند هرچند بعضاً توسط کاربران این دسته بندی را میتوان با دسته بندی براساس قیرهای با درجه نفوذ (penetration Grade) معادل سازی کرد بطوریکه  مثلاً قیر 70/60 با درجه نفوذ 70-64 معادل قیر 22-64 PG و قیر 100-85 با درجه نفوذ 95 با قیر 22-58 PG معادل سازی میگردند و اما اگر قیر استفاده شده 22-58 PG باشد عملکرد مشابه قیر 100-85 داشته اما کمی شل تر است که برای مناطق نسبتاً سردسیر مناسب است.
 
PG 70-10

قیر PG 70-10 یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.


PG 68-22

قیر PG 68-22 یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.


PG 64-22

قیر PG 64-22 یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.


PG 64-16

قیر PG 64-16 یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.


PG 64-10

قیر PG 64-10یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.


PG 58-22

قیر PG 58-22 یک قیر عملکردی است ،این قیر که بر اساس عملکرد آن در دماهای مختلف درجه بندی می شود، براساس دو عامل ترافیک و دمای روسازی طبقه بندی شده و کاربرد دارد.