قیر اکسیده (دمیده)

90/40, 75/25, 85/25, 90/15, 105/35, 150/5, 95/25

قیر دمیده ( اکسیده) برای اولین باردر سال ۱۸۹۰ از واکنش قیر داغ با اکسیژن به دست آمد و به دنبال آن تحقیقات زیادی در مورد متغیر های فرآیند، طراحی دستگاه و کنترل واکنش های شیمیایی انجام شد.

برای آنکه قیر نفتی با درجه نرمی بالا ، در سرما هم خاصیت کشسانی داشته باشد به آن هوا دمیده می شود تا اکسید شود . دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله ی آخر عمل تصفیه ، باعث بدست آمدن قیر دمیده ( Rubbery Grade) می شود . در این فرآیند ، هوای داغ با دمای 200 تا 300 درجه سانتی گراد توسط لوله های سوراخ دار به محفظه حاوی قیر دمیده  می شود . در اثر انجام این فرآیند ، اتم های هیدروژن موجود در مولکول های هیدروکربن های قیر ، با اکسیژن هوا ترکیب می شوند و با تشکیل آب ، عمل بسپارش اتفاق می افتد و قیری دارای خواص قیر معدنی تشکیل می گردد.

Oxidized bitumen 115/15

قیر اکسید شده 115-15 همچنین به عنوان آسفالت اکسیده 115/15 شناخته می شود که از قیر نفتی در طی فرآیند گرم کردن و هوادهی تولید می شود. قیر دمیده 115/15 بسیار مورد توجه است زیرا دارای نقطه اشتعال بالا ، نقطه نرم شدن زیاد و همچنین پایداری بالا در هنگام ذوب است.