قیر محلول تندگیر

RC30, RC70, RC250, RC800, RC3000

در صورت حل شدن قیر در بنزین ، قیر کات بک به عنوان زودگیر (RC) شناخته می شود. دلیل این امر این است که تبخیر به سرعت اتفاق می افتد و قیر رسوب می کند. برش های RC به دسته های RC250، RC70، RC800 و RC3000 تقسیم می شوند. اعداد حاکی از ویسکوزیته قیر هستند. برای رقیق شدن بیشتر می توان نفتا را با قیر 80/100 مخلوط کرد.