قیر درجه نفوذی

40/50, 50/70, 60/70, 60/90, 80/100, 85/100

قیر درجه نفوذی 50/70

قیر درجه نفوذی 50/70 یک قیر استاندارد از رده بندی درجه نفوذی براساس استاندارد اروپایی است که برای راهسازی و تولید آسفالت گرم مناسب می باشد و بیشتر در مناطق معتدل استفاده می شود.

 

کاربردهای قیر 50/70

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

درجه نفوذ قیر 50/70 براساس استاندارد در محدوده 50 تا 70 می باشد و این قیر تقریبا شل است و برای مناطق معتدل کاربرد دارد.

 

مشخصات قیر 50/70

کیاپترو تضمین می کند که درجه قیر 50/70 مطابق با استاندارد بین المللی استاندارد DIN EN 12591: 99 تولید می شود ، همچنین شرایط مشخصات زیر را دارد

 

Description

Unit

Limit

Test Method

Density@25°C

Kg/m^3

1010-1060

ASTM D70 or D3289

Penetration@25°C

mm/10

50-70

EN 1426

Softening Point

°C

46-54

EN 1427

Ductility@25°C

cm

100 Min

ASTM D113

Flash Point (Cleveland Open)

°C

230 Min

EN ISO 2592

Solubility in Trichloroethylene or Xylene

wt%

99.0 Min

EN 12592 or ASTM D2042

Kinematic Viscosity@135°C

mm²/s

295 Min

EN 12595

Resistance to hardening at 163°C:

     

Change in mass (m/m)

%

0.5 Max

EN 12607-1

Retained Penetration 25°C, 100g, 5s (% of original)

%

50 Min

EN 1426

Increase in softening point (R&B)

°C

11 Max

EN 1427