قیر اکسیده (دمیده)

90/40, 75/25, 85/25, 90/15, 105/35, 150/5, 95/25

قیراکسیده 85/25

قیر اکسیده یا دمیده 85-25 ماده ای جامد سیاه است و در صورت گرم شدن به تدریج مایع می شود. قیر اکسید شده 85/25 بر اساس قیر نفتی که با دمیدن هوای داغ در قیر 60/70 ساخته می شود.

کاربردهای قیر دمیده 85-25

این نوع قیر اکسیده بدلیل دمای بالا جهت تولید و مصرف در ایزوله کردن استفاده میشود.برای مثال این نوع قیر با بنزین میکس شده و روی بتون پاشیده میشود که هم نفوذ داشته باشد و هم به سرعت خشک شده و مرحله بعدی رو بتوان اعمال کرد.برای تولید آسفالت در جاهایی که که بر اساس دمای بالا چین چین میشود بسیار موثر بوده و باعث میشود در تابستان با ترمز کامیونها و ماشینهای سنگین استقامت بیشتری دارد.یکی ا ز اصلیترین موارد استفاده هم در پوشش لوله ها و تولید رنگ بوده.به غیر از این موارد در تولید شینگل و ایزوگام و پوشش کف حمام و عایق کردن استفاده وسیعی دارند.

 

مشخصات قیر 85-25 

کیاپترو این محصول را با مشخصات زیر ارائه می دهد

 

Oxidized Bitumen 85/25
Property Specifications Test Method
Softening Point (̊C) 85±5 ASTM D36
Penetration at 25 ̊C 25±5 ASTM D5
Thermal Loss % 0.2 ASTM D1754
Solubility in trichloroethylene 99.5 ASTM D2042