قیر محلول دیرگیر

SC70, SC250, SC800, SC3000

قیرهای کات بک یا محلول دیر گیر ز حل قیر 85/100 در حلالهای سنگین مانند گازوئیل یا سوخت حاصل می شود که حلال با سرعت کم تبخیر می شود و باعث سفت شدن قیر آن می شود. انواع این نوع قیر شامل  SC70، SC250 ،SC800 SC3000  است.