قیر محلول تندگیر

RC30, RC70, RC250, RC800, RC3000

قیرمحلول RC3000

 RC-3000 قیر محلول زودگیری است که حاوی 80% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2028M به تولید می رسد.

کاربردهای قیر RC3000

    کاربرد قیرهای محلول زود گیر بیشتر در حوزه آسفالت های حفاظتی می باشد:

    آسفالت سطحی یک لایه ای

    آسفالت سطحی چند لایه ای

    اندود آب بندی با مصالح سنگی

همچنین این قیرها در حوزه آسفالت ماکادام نفوذی با فضای خالی زیاد نیز کاربرد دارند

 

 

مشخصات قیر RC3000

کیاپترو تضمین می نماید که قیر محلول دیرگیر RC3000 تولیدی این شرکت مطابق با استاندارد ASTM/EN15322:2009 بوده و مشخصات زیر را دارا می باشد

 

Properties

Min

Max

Test Method

Kinematic viscosity at 60°C [140°F], mm2/s

3000

6000

ASTM D2170

Flash Point (Tag open-cup), °C

-

27

ASTM D3143

Distillation test:

Distillate, volume percent of total distillate to 360°C:

to 190°C [374°F]

-

-

ASTM D402

To 225°C [437°F]

-

-

ASTM D402

To 260°C [500°F]

25

-

ASTM D402

To 316°C [600°F]

70

-

ASTM D402

Residue from distillation to 360°C [680°F], percent volume by difference

80

-

ASTM D402

Tests on residue from distillation:

Penetration at 25°C

80

120

ASTM D5

Ductility at 25°C [77°F], cm

100

-

ASTM D113

Solubility in trichloroethylene, %

99.0

-

ASTM D2042

Water, %

-

0.2

ASTM D95