قیر محلول کندگیر

MC30, MC70, MC250, MC800, MC3000

قیر محلول گیرایی متوسط با حل کردن قیر در نفت سفید که کندتر از بنزین تبخیر می شود ، تولید میشود قیر محلول گیرایی متوسط به پنج گروه تقسیم می شود که ویسکوزیته آنها بین 3-4 تا 6000 در 60 درجه سانتیگراد متغیر است. این نوع قیر ممکن است با حل کردن قیر 85/100 در نفت سفید حاصل شود. از انواع این قیر شامل MC30 MC70 MC250 MC800 MC3000

 

Cutback MC30

 MC-30 قیر محلول کندگیری است که با در بر داشتن 58% قیر، پایین ترین  ویسکوزیته را در میان انواع قیرها دارا می باشد. این قیر به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.